Home Introduction Ankomst Pastor Junghans Årøyholmen Fugelön Kaffe hos fru Klæboe Vadsmuth Tromsø Epilogue

Del 3: Ett besök på Årøyholmen

Den 7 Julii. Herr kyrkoherden Grape föres]og, att man borde göra en tur till Fugelön, ett stalle hvarest sjöfåglar skulle finnas till största myckenhet. Den skulle blott vara belägen fem mil från Kvalviken. Jag antog gärna detta anbud, och resan utsattes till eftermiddagen. Vi reste kl. 5 från Kvalviken uti en större med mast och segel försedd båt. Jag somnade rätt tungt straxt jag hant i båten, efter trenne dygns vakande, på hvilka jag oafklädd blott sofvit några timmar utan varit alla nätter sysselsatt med fjärilfångst, hvarpå ej var någon brist vid Kvalvik. Under resan satte våra roddare i land på en holme i Lyngsfjorden, som ej hade annat namn än Saari (Ön), for att hämta ved, emedan på hela Fugelön ej skulle finnas en sticka till eldning. Här samlade jag åtskilliga hittills på resan osedde växter. Stränderna af denna fjord bestå af ideliga fjäll, som brant nedstego uti sjön. Årligen förolyckas har båtar, och folket blir sällan räddadt på de branta stränderna.

[Handelsman on Årøy in 1800 was Ole Jensen Hage.]
<-- BackNext -->